Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geomilieu Help

Navigatie: Wat is nieuw?

Geomilieu V2023.3

Vanaf Geomilieu V2023.3 is Geomilieu alleen als 64-bit applicatie beschikbaar en is de 32-bit versie niet meer beschikbaar.

 

Geomilieu V2023.3 (10 januari 2024)

 

Project

Nieuwe projectversie is 1314.

Voor gebruik van deze versie zijn geen nieuwe licentiebestanden benodigd.

Geomilieu-projecten die zijn aangemaakt met versie 2023.2 of ouder worden geüpdatet.

Resultaten van de volgende wegverkeerslawaai-modules worden bij de update verwijderd: RMV-1981, RMG-2012, SKM-weg en Omgevingswet.

Resultaten van STACKS-modules worden bij de update verwijderd wanneer de gebruikte ruwheid afwijkt van de ruwheid van de nieuwe ruwheidskaart.

 

Opgeloste problemen

Module ISL3a
Bij het updaten van ISL3a-modellen naar Geomilieu-versie V2023.2 werden agrarische bronnen op 'niet in bedrijf' gezet. Bij invoer van de bronnen in Geomilieu V2023.2 trad dit probleem niet op. Bij update van de modellen naar Geomilieu V2023.3 wordt dit hersteld.

Met de PreSRM update van 2022 is ook een nieuwe ruwheidskaart meegeleverd. Deze kaart verschilt van de vorige kaart en de ruwheid is een belangrijke rekenparameter welke veel invloed op de resultaten heeft.  Bij de update van projecten naar V2023 en latere versies werd de ruwheid niet bijgewerkt aan de hand van de nieuwe ruwheidskaart. Hierdoor worden oude modellen nog met de oude ruwheid berekend tenzij de rekenparameters een keer is handmatig is aangepast. Bij de update naar versie V2023.3 zal de ruwheid worden bijgewerkt en indien nodig de resultaten worden verwijderd

Lezen van en schrijven naar ESRI File geodatabase werkt weer. In Geomilieu V2022 gaven zowel import als export een foutmelding.

Module STACKS: de lengte en breedte voor een vlakbron werden omgewisseld.

Contourlijnen kunnen naar DXF worden

ISO-9613, 1/3-octaaf: bij schermen was de volgorde van de velden voor linker reflectiefactor en rechter reflectiefactor anders dan bij de rekenmethodes voor 1/1-octaaf. Deze is nu gelijk.

Als bij het tellen van aantal inwoners volgens de CNOSSOS-methodiek "mediaan" maar één toetspunt bij het gebouw lag, dan werd dit gebouw niet meegeteld. Nu wordt altijd minimaal één toetspunt gebruikt.

 

Omgevingswet

Volledige ondersteuning van het Informatiemodel Geluid 3.1.0 voor uitwisseling gegevens met het CVGG.
Laatste aanpassingen:

oReferenties naar andere features worden nu altijd gestart met "#".

oVelden van het type "Decimal" met een precisie van 0 decimalen worden altijd met ".0" geschreven.

oBij het importeren van tekstvelden welke alleen informatief zijn wordt geen melding meer gegeven als de in te lezen tekst langer is dan de veldlengte in Geomilieu.

oAlleen documentverwijzingen en berekeningsobjecten welke worden gebuikt worden uitgevoerd naar CVGG.

Verdere verbetering en versnelling bij het aanmaken BGE-lijnen, voor het vastleggen van basisgeluidemissies.

Verdere verbetering en versnelling bij het aanmaken geluidreferentiepunten rondom wegen.

Bij het importeren van gegevens uit het CVGG worden alle import-meldingen verzameld en na de import in een apart dialoog getoond.

Aangepaste berekening schermwerking bij wegverkeer: bij berekening van de schermwerking wordt de bron 65cm verlaagd.

Deze aanpassing is ook doorgevoerd voor RMG-2012, maar niet bij SMK-weg en RMV-1981.

Aandachtsgebieden welke worden ingelezen vanuit het CVGG kunnen enorm groot zijn en uit zeer veel vormpunten bestaan. Bij het importeren worden zulke items gesplitst totdat geen van de items meer dan 4096 vormpunten heeft. Hierdoor worden deze items in Geomilieu sneller getekend en het bewerken van deze items gaat dan ook veel beter.

 

Nieuw/verbeterd

De website voor het downloaden van langjaarlijkse windprofielen voor gebruik in de module Windturbines is verplaatst. Deze staat nu op "https://geluidwsv.rivm.nl".

STACKS-modules: invoer van uitgebreide bedrijfsuren verbeterd.

Bij de import van items uit externe bestanden is de optie toegevoegd om de eigenschappen van bestaande items te updaten, maar ligging ongewijzigd te laten.

Contourpunten kunnen ook worden aangemaakt rondom puntvormige items.

Het lezen van geometrie uit GML-bestanden is verder verbeterd:
als een polygon (MultiSurface) was opgebouwd uit meerdere lijnen (LineStrings), dan werden deze lijnen niet samengevoegd tot één polygon, maar dan bleven het losse lijnstukken. Dit is nu opgelost.

ISO-9613, 1/3-octaaf: bij "multi-edit" van uitstralende gevels en uitstralende daken was niet mogelijk een keuze te maken voor de gebruikte weging (A, C of lineair).

De performance van het samenvoegen van polygonen is sterk verbeterd. Dit werkt ook door bij andere opties in Geomilieu, zoals het aanmaken geluidrefentiepunten rondom wegen en het aanmaken van contourpunten.

 

 

Copyright © DGMR Software B.V.