Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geomilieu Help

Navigatie: Wat is nieuw?

Geomilieu V2023.2

Geomilieu V2023.2

 

Project

Nieuwe projectversie is 1313.

Voor gebruik van deze versie zijn geen nieuwe licentiebestanden benodigd.

Geomilieu-projecten die zijn aangemaakt met versie 2023.12 of ouder worden geüpdatet.

Alleen resultaten van ISL3a-modellen worden verwijderd.
Let op! Resultaten van "Omgevingswet, wegverkeer" worden niet verwijderd, terwijl er wel kentallen voor wegdekken zijn aangepast.

 

Opgeloste problemen

Module ISL3a

oWijzigingen in de bedrijfstijden van industriële en oppervlakbronnen werden niet altijd opgeslagen. Dit is aangepast.

oIn situaties waarbij alle emissie in de lij-wervel terecht komt liep het rekenhart uiteindelijk vast met een deling door nul. Hiervoor is de rekenkern aangepast.

oBij het doorgeven van de bedrijfstijden aan de rekenkern werd altijd het percentage in bedrijf doorgegeven, ook als gekozen is voor gedetailleerde invoer (uren/dagen/maanden).
De rekenkern bleek altijd dit percentage te gebruiken, ook als aangegeven was dat de gedetailleerde invoer gebruikt moest worden. Dit is aangepast.

Module Analyst
Het is nu ook voor de module Analyst mogelijk om de contourlijnen en contourvlakken naar externe bestanden te exporteren

Als er eenmaal een EPSG-code voor een model was geselecteerd, kon deze niet meer uit worden gezet (EPSG-code=0). Dit is nu wel mogelijk.

Importeren geluidregister spoor

oAls een correctie voor een stalen brug of voor spoorstaafruwheden niet correct is, wordt dit in het meldingenscherm getoond. Helaas resulteerde dit in een fout waardoor de catalogi niet werden gevuld.

oBrugwanden zijn in de importbestanden niet gesloten polylijnen. Bij de import in Geomilieu werden deze lijnen echter gesloten (laatste en eerste vormpunt werden met elkaar verbonden). Dit is verholpen.

STACKS rekenkern
Bij de controle op lengte en breedte bij oppervlakte bronnen werden deze twee waarden omgewisseld. Met name bij langgerekte vlakbronnen leverde dit foutieve resultaten op, met name dicht bij de bron.

Bij het tekenen van een enkel geselecteerd item werden alleen de eerste 512 vormpunten getekend en werd het item in de multi-edit kleur afgebeeld. Hierdoor ging het dubbelklikken op een item niet altijd goed.
Nu worden maximaal 256 vormpunten gelijkelijk verdeeld over het item getekend en wordt deze niet meer in de multi-edit kleur afgebeeld waardoor dit probleem is verholpen.

 

Nieuw

Module ISL3a
Op de attributenformulier voor agraïsche en industriële bronnen is een knop toegevoegd waarmee aan de hand van de ingevoerde gebouwgegevens een gebouw kan worden aangemaakt in het model.
Dit maakt controle van de invoer eenvoudiger.

Bij het importeren van gegevens uit externe bestanden heeft de gebruiker nu de keuze om alle informatie te importeren, alleen de gegevens binnen het zichtbare venster of alleen de gegevens binnen het geselecteerde item
Deze optie is ook beschikbaar bij het importeren van de Shape-bestanden voor de geluidregisters weg en spoor.

Catalogi

oBinnen het catalogus-menu worden de verschillende catalogi nu in submenu’s getoond. Deze structuur komt overeen met de folderstructuur in de folder waar deze catalogi staan. De gebruiker kan dit dus zelf beïnvloeden.

oDe reflectiefactoren kunnen nu ook uit een catalogusbestand worden gelezen: Reflection_Octave.cat voor 1/1-octaaf rekenmethoden en Reflection_Terts.cat voor 1/3-octaaf rekenmethoden.

Nieuwe opties in het context-menu:

oSpiegelen verticaal: hiermee worden de geselecteerde items gespiegeld over de horizontale as welke door het midden van de selectie loopt.
Een eventuele uitstralingsrichting bij puntbronnen wordt ook gespiegeld.

oSamenvoegen polylijnen: Hiermee worden polylijnen samengevoegd als deze exact op elkaar aansluiten (inclusief hoogte) en gelijke eigenschappen hebben.
Let op! Dit werkt niet goed bij (deels) overlappende lijnen

oActiveer groep geselecteerd item: Deze optie activeert de groep waarin het geselecteerde item zich bevindt en selecteert de items in deze groep.

Bij uitstralende gevels is het oppervlak in de lijst met velden toegevoegd. Hierdoor kan deze als label op het model getoond worden of in de lijst van items worden opgenomen.

Importeren items
Het is nu mogelijk om items uit JSON-bestanden te importeren. Hierbij worden 2 soorten bestanden ondersteund:

oGeoJSON: alle items in het bestand stellen één soort item voor, dus bijvoorbeeld alleen gebouwen.

oCityJSON: dit bestandsformaat ondersteund meerdere itemtypes en kan dus bijvoorbeeld naast gebouwen ook wegen bevatten.

De bijbehorende gebruikersinterface is identiek aan de al bestaande importopties.

Importeren items
Het is weer mogelijk om items te updaten in plaats van te importeren. Door een itemveld te koppelen aan een veld uit het in te lezen bestand kunnen de eigenschappen van bestaande items worden aangepast, zonder dat de geometrie wordt gewijzigd.

Exporteren items en resultaten
Het is nu mogelijk om items van een model naar JSON-bestanden te exporteren. Hierbij wordt alleen GeoJSON ondersteund.
Naast de standaardvelden wordt één extra attribuutveld geschreven: "type". Hierin staat de naam van het itemtype, bijvoorbeeld Gebouw of Weg.
Ook de contourlijnen en contourvlakken kunnen naar GeoJSON worden geschreven.

 

Omgevingswet

De menu-optie CVGG is hernoemt naar Omgevingswet.

Geomilieu ondersteund nu zowel IM Geluid 3.0.0 als IM Geluid 3.1.0.
Voor het exporteren kan gekozen worden volgens weke versie de uitvoer geschreven moet worden.

Voordat de uitvoer naar het CVGG gestart wordt, wordt eerst een controle op de volledigheid/correctheid van de invoer gedaan. Het resultaat van deze controle wordt nu in een apart dialoog getoond van waaruit deze gegevens ook kunnen worden gekopieerd.
Deze controle is aanzienlijk versneld en er is betere terugkoppeling naar de gebruiker over de voortgang.

Er is een optie toegevoegd om initieel BGE-lijnen te genereren.

Bij wegen, banen en puntbronnen is het veld "SituatieVan" toegevoegd. Deze is verplicht bij de export (bij puntbronnen alleen wanneer het om rangeerterreinen gaan met bronsoort SpoorwegGPP).
Bij obstakels, kruisingen en rotondes is deze waarde ook verplicht, maar wordt deze afgeleid uit de kruisende wegen.

Bij geluidreferentiepunten zijn de velden voor documentverwijzingen niet meer verplicht, dit is volgens de eisen van het IM Geluid.

Het genereren/controleren van de NEN3610ID's is aanmerkelijk versneld.

 

Internetconsultatie september/oktober 2023

Ten tijde van het verschijnen van de nieuwe versie van Geomilieu is er een internetconsultatie: "Wijziging rekenmethoden geluid van wegen en spoorwegen 2023".

Rekenregels voor afscherming van wegverkeerslawaai door lage afschermende objecten worden beter in overeenstemming gebracht met metingen;
Deze aanpassing is voor zowel RMG-2012, Bijlage III (Wegverkeer) en als voor bijlage IVe uit de Omgevingsregeling (Wegverkeer).
Bij de rekeninstellingen is hiertoe een optie toegevoegd onder Algemeen: "Berekening volgens consultatieversie 20-09-2023". Bij het aanvinken van deze optie zal de schermwerking worden berekend volgens de aangepaste rekenregels in de consultatieversie.
Het gaat hierbij om een aangepaste rekenhoogte van de bron voor het de berekening van het Fresnelgetal Nf voor de schermwerking. Deze aangepaste hoogte wordt alleen gebruikt bij de 'normale' schermwerkingberekening en alleen voor de bepaling van de aangepaste waarde voor Nf. Dus niet voor de bepaling van de waarden voor Sw en Sb (berekening verminderde bodemdemping) of voor de berekening van Middenbermschermen, T-top schermen of effect van diffractoren.

Enkele fouten in wegdekcorrectiefactoren en coëfficiënten voor de verouderingscorrectie van wegdekken in bijlage IVe van de Omgevingsregeling worden hersteld;
De wegdekcorrecties voor "Akoestisch geoptimaliseerd 1l ZOAB" en "Akoestisch geoptimaliseerd SMA" zijn gewijzigd. Deze aangepaste waarden worden door Geomilieu (bij modellen volgens Omgevingswet, wegverkeer) gebruikt en er is geen keuze om de oude waarden te blijven.

Enkele verduidelijkingen en redactionele verbeteringen worden in de bestaande tekst aangebracht.
Als referentiepeil voor T-top schermen wordt nu de maaiveldhoogte ter plaatse van bron gebruikt en niet meer de maaiveldhoogte van het T-top scherm zelf. Deze aanpassing geldt zowel voor RMG-2012 als voor de Omgevingswet.

Copyright © DGMR Software B.V.