Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geomilieu Help

Navigatie: Wat is nieuw?

Geomilieu V2022.2

Geomilieu V2022.2

Project

Nieuwe projectversie is 1307

Voor gebruik van deze versie zijn nieuwe geen licentiebestanden benodigd

Geomilieu-projecten die zijn aangemaakt met versie 2022.11 of ouder worden ge├╝pdatet

Resultaten van STACKS-modellen worden bij update verwijderd.

 

Modules STACKS, STACKS-D en STACKS-G

Jaarlijks wordt in maart door de overheid een update ter beschikking gesteld van een aantal datasets voor luchtkwaliteitsberekeningen. De volgende updates van maart 2022 zijn in de STACKS-modules van Geomilieu versie 2021 opgenomen:

Achtergrondconcentraties (GCN)

Meteorologische data van 1995 - 2019

Emissiefactoren van het wegverkeer (behalve die voor NH3, deze zijn op het moment van uitlevering van deze versie van Geomilieu nog niet beschikbaar)

De gegevens over GCN, meteorologie, terreinruwheid en zeezoutcorrectie worden geleverd door de PreSRM module, versie 2.201. Deze versie is in de STACKS-modules opgenomen. De versie van het STACKS-rekenhart is 2022.1.

 

Geomilieu V2022.2 en de bijbehorende STACKS-modules maken gebruik van de PreSRM-tool (Update 30 maart 2022 versie 2.201). Zie voor meer informatie https://presrm.nl/

Tekst PreSRM website:

Versie 2.201 is aangepast aan de RBL gegevens van 2021. Deze versie werkt alleen met de bijgeleverde dataset met bestanden voor meteorologie, ruwheden en GCN en GDN. De ruwheidskaarten zijn met ingang van PreSRM v2.201 gebaseerd op LGN2020 ipv LGN7, conform het gebruik van ruwheid met de OPS modelberekeningen door RIVM voor de GCN kaarten. De GCN bestanden voor NH3 en de GDN bestanden zijn nog niet beschikbaar voor 2021 en de prognose jaren. Bijgeleverd zijn de versies gepubliceerd in 2020. Deze bestanden zijn echter niet opvraagbaar met PreSRM tot de verwachte levering in juni 2022. De correctiekaart voor Schiphol voor het achterliggende jaar 2021 is 18% groter dan voor het coronajaar 2020, in lijn met de stijging van het aantal vliegtuigbewegingen tov 2020. De jaren 2022-2030 maken gebruik van de oorspronkelijke correctiekaart voor 2020.

 

Let op:

Voor depositie zijn de emissies voor NH3 nog niet beschikbaar. Voor de berekening van ammoniak depositie in STACKS-D wordt dan ook nog gebruikt gemaakt van de data van 2020.

 

Importeren en exporteren van items

Het is nu mogelijk om naast gegevens uit Shape-bestanden ook gegevens uit GML-bestanden, GeoPackage-bestanden en ESRI File Database te lezen en ook weer naar deze formaten te exporteren.

De werking van het importeren is identiek aan de al bestaande import van Shape-bestanden. Omdat, in tegenstelling tot Shape, de nieuwe formaten meerdere itemtypes in een bestand ondersteunen, kan per laag worden aangegeven naar welke itemtype deze laag vertaald moet worden en op welke wijze de attributen gekoppeld moeten worden.

 

Bij het exporteren van items kan gekozen worden welke itemtypes uitgevoerd moeten worden en welke hoogtedefinitie. De Shape-export is hier ook op aangepast, waarbij alle itemtypes in aparte Shape-bestanden komen in een door de gebruiker geselecteerde lege folder.

 

Modules CNOSSOS/NL

Het is nu mogelijk om het aantal inwoners, woningen, ziekenhuizen en scholen in 1 keer te tellen.
Als panden opgedeeld zijn in verschillende gebouwen vanwege verschillende hoogten, is het tellen ook mogelijk als de BAGids van de gebouwen zijn ingevuld. Als daarnaast ook nog de BAGid's van de panden bij de adrespunten zijn ingevuld zal het tellen beduidend sneller gaan en is de ligging van het adrespunt ook minder belangrijk.
De gegevens worden zo gepresenteerd dat deze eenvoudig om te zetten zijn in de gegevens welke aan het CVGG moeten worden aangeleverd.
Ook is het mogelijk om de wijze van tellen (situatie 1, 2a of 2b) geautomatiseerd te laten bepalen volgens de "Handreiking modelleren volgens CNOSSOS".

Het geluidbelast oppervlak kan worden bepaald volgens de CNOSSOS/EU methodiek, inclusief keuze voor een groep en groepsreducties

Om het tellen volgens CNOSSOS/NL optimaal te ondersteunen zijn de velden van adrespunten aangepast: nieuw zijn BAGid en Woonplaats.
Deze velden worden automatisch gevuld bij het importeren van Geodan/DGMR 3D-data.

Begin dit jaar is CNOSSOS/NL beschikbaar gekomen voor Geomilieu waardoor het mogelijk is geworden de strategische geluidkaarten te berekenen. De rekenmethodiek is complex waardoor de rekentijden langer zijn dan we gewend zijn. De oplossing hiervoor is het gebruik van de rekenservice. Nu blijkt een CNOSSOS-berekening ook veel geheugen (RAM) te vragen. Op een normale computer geen probleem, maar op de rekenservice waar machines draaien met 96 cores vraagt dit enorm veel van de machines. Met de toename van het aantal CNOSSOS-berekeningen leidde dit ertoe dat de rekenservice minder stabiel werd. Dit probleem hebben we opgelost in Geomilieu V2022.2.
Om de stabiliteit van de rekenservice te garanderen hebben we besloten geen CNOSSOS-berekeningen meer te accepteren welke worden aangeboden met een oudere Geomilieu-versie dan V2022.2. Lopende berekeningen worden wel gewoon voltooid.

 

Wijzigingen

Diffractoren op een scherm
Op 1 oktober 2022 zal een nieuw RMG-2012 beschikbaar komen waarin ook rekenregels zijn opgenomen voor diffractoren op scherm.
Deze rekenregels zijn nu al in Geomilieu (RMG-2012 en AREG, zowel weg- als railverkeer) opgenomen.

Module Analyst
Er zijn twee nieuwe methodieken toegevoegd: "Lden, Miedema" en "Letmaal, Miedema". Deze  oudere cumulatiemethodiek was niet beschikbaar, maar is op verzoek van een aantal gebruikers toch weer toegevoegd.

Performance

oDe snelheid van het importeren van Geomilieu projecten en het exporteren van een model naar een Geomilieu project is sterk verbeterd.

oDe snelheid van controleren model is sterk verbeterd.

Bij het exporteren van items naar Shape worden de velden voor de hoogtedefinitie (HDEF) en voor de hoogten (HEIGHT) aangepast zodat deze overeenkomt met de gekozen uitvoer van de hoogte (absoluut of relatief).

Bij een model kan nu bij de eigenschappen worden aangegeven welk coordinatenstelsel wordt gebruikt (EPSG-code). Hierdoor wordt importeren van externe data en het exporteren eenvoudiger. Als externe bestanden een ander coordinatenstelse hanteren, is het nu mogelijk om deze direct om te rekenen naar het juiste stelsel. Bijvoorbeeld bij het importeren van OpenStreetMap welke in WGS84 (longitude/latitude) is, kunnen de coordinaten meteen naar het NL-stelsel worden omgerekend.

 

Opgeloste problemen

Bij het afdrukken van modellen waarbij gebruik werd gemaakt van thematisch afbeelden werd de legenda niet correct afgebeeld.

De snelheid van het bepalen van adrespuntresultaten is sterk verbeterd. In Geomilieu V2021 was deze performance beduidend minder dan in voorgaande versies.

STACKS-modellen

oAls een rekenpunt niet in Nederland ligt wordt er geen achtergrondconcentratie bepaald, deze blijft dan op 0 staan.

oDe snelheid van het toevoegen en verwijderen van toetspunten is sterk verbeterd.

oBij STACKS-D is het veld landgebruik toegevoegd aan het itemprofiel waardoor de inhoud van dit veld ook wordt gebruikt bij het kopieren en plakken.

De optie "Roteer linksom" van toetspunten is gewijzigd in "Roteer met de klok mee" (=rechtsom). Dit is gelijk aan de Shape conventie.

Bij het integreren van de resultaten van getegelde modellen werden de resultaten van contourpunten niet meegenomen.

Het was niet mogelijk zelf ingevoerde wegdektypes te verwijderen.

CNOSSOS-modellen: bij het kopieren en plakken van items kon het voorkomen dat de hoogtedefinitie werd aangepast.

Bij het importeren van datumvelden uit CVGG bestanden werd er altijd vanuit gegaan dat de gebruiker een '-' gebruikte als scheidingsteken voor jaar, maand en dag. Nu wordt gebruik gemaakt van de instelling van de gebruiker, dus bijvoorbeeld een '/'.

Als in een industrielawaaimodel een rekenpunt exact op de rand van een bodemgebied lag, kon dit een foutmelding opleveren.

 

 

Copyright © DGMR Software B.V.