Show/Hide Toolbars

Geluidwering gevels

 

Deze pagina geeft de wijzigingen weer, welke in de laatste versies van Geluidwering gevels zijn doorgevoerd.

 

 

VERSIE 4.53

 

Catalogus

De materialencatalogus is uitgebreid en geüpdatet met actuele gegevens van materialen van Phonotech.

 

VERSIE 4.52

 

Wijziging op implementatie Correctieblad C3 van NEN 5077

In Geluidwering gevels V4.50 is het Correctieblad C3 van NEN 5077 geïmplementeerd. Deze implementatie kan ertoe leiden dat de GA;k van het verblijfsgebied kan afwijken van die van de verblijfsruimte, aangezien de correctie alleen voor verblijfsruimten geldt. In overleg met het NEN is nu besloten om de correctie ook door te voeren naar het verblijfsgebied, indien het gebied slechts één ruimte bevat.

 

Catalogus

De materialencatalogus is geüpdatet met actuele gegevens van materialen.

 

Overige wijzigingen

Bij het printen van een individuele verblijfsruimte wordt nu ook de naam van de variant en het gehanteerde geluidsspectrum afgedrukt.

 

Bugfix

Opslag van projecten verbeterd. In uitzonderlijke gevallen konden projecten corrupt raken tijdens het opslaan. Dit is opgelost.

Wanneer een project werd geopend en vervolgens de lijst met in het project gebruikte materialen, dan werd in deze lijst de berekende RA op basis van het spectrum voor wegverkeer getoond. Als vervolgens de volledige materialencatalogus werd geopend, dan werd het spectrum correct op "Spectrum 2" gezet. Daarna toonde de lijst met in het project gebruikte materialen ook het juiste spectrum en bijbehorende RA-waarden. De berekende RA-waarden en andere resultaten in het project waren wel goed.

Nu wordt altijd met spectrum 125 t/m 2000 gerekend. Voorheen werd band 63 voor sommige spectrumberekeningen (pop- en housemuziek) ook meegenomen wat vreemde resultaten opleverde. Wanneer nu voor een spectrum wordt gekozen waarbij de 63 Hz band van invloed is, wordt deze melding getoond: "Let op: er wordt alleen gerekend met 125 t/m 2000 Hz, maar bij dit spectrum is de 63 Hz ook van grote invloed"

 

VERSIE 4.51

 

Catalogus

Deze nieuwe versie van GL bevat een geüpdatete en uitgebreide materialencatalogus waarin de meest actuele testresultaten van de Kingspan Unidek dakelementen zijn opgenomen.

 

VERSIE 4.50

 

Implementatie Correctieblad C3 van NEN 5077

Indien de verhouding V/Sr,u kleiner is dan 3 meter moet bij de berekening van de GA;k voor deze verhouding 3 meter worden ingevuld. Deze toevoeging geldt echter alleen op het niveau van verblijfsruimten. Dit betekent dat de GA;k van het verblijfsgebied kan afwijken van die van de verblijfsruimte.

 

Subsidiemodule

Door een wijziging in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai mag het gemiddelde elementenoppervlak alleen nog individueel per woning worden bepaald. Dit betekent onder andere dat het afdrukken van één subsidieformulier voor een project dat uit meerdere woningen (varianten) bestaat niet meer mogelijk is. Wanneer nu op projectniveau wordt gekozen voor het afdrukken van een subsidieformulier, zal eerst een overzicht van subsidie per variant worden geprint, gevolgd door de individuele subsidieformulieren. Indien een project uit meer dan vijf varianten bestaat wordt eerst een waarschuwing gegeven alvorens de afdruk te starten.

 

Bugfix

Wanneer was gekozen voor invoer van de geluidsbelasting "Per verblijfsgebied" of "Per verblijfsruimte" werd alleen bij de al aanwezige gebieden en ruimten de invulbaarheid van de geluidsbelasting juist gezet. Wanneer echter een nieuwe ruimte of gebied werd toegevoegd, stond het invoerveld voor de geluidsbelasting bij het betreffende onderdeel echter nog op "alleen-lezen".

Indien bij variant was gekozen voor "Spectrum 2" en vervolgens werd de catalogus via het gevelvlak geraadpleegd, werd in de catalogus "Spectrum 1" getoond (tekstueel; de waarde klopte wel).

 

Catalogus

De materialencatalogus is geüpdatet met actuele gegevens van materialen.

 

VERSIE 4.41

 

Bugfix

Op het subsidieformulier werden hoeveelheden onjuist weergegeven in gevallen waarbij niet alle varianten waren gekoppeld (bedragen waren wel correct).

Bij een eigen spectrum was het mogelijk om een geluidsbelasting in te vullen terwijl dit niet zou moeten aangezien deze berekend wordt a.d.h.v. het spectrum dat wordt ingevuld. Dit kon tot vreemde/onjuiste resultaten leiden.

 

VERSIE 4.40

 

Geluidsbelasting per verblijfsgebied/-ruimte invulbaar

Bij een variant kan nu worden aangegeven dat de geluidsbelasting per variant, of per gebied/ruimte wordt opgegeven. In vorige versies van GL kon de geluidsbelasting alleen per variant worden opgegeven. Dit is dus ook de standaard instelling bij het openen van bestaande projecten. Indien wordt gewisseld naar invoer per gebied/ruimte, dan wordt de geluidsbelasting bij de onderliggende verblijfsgebieden en ruimtes in eerste instantie van de variant overgenomen, maar is deze vervolgens aan te passen.

 

Bugfix

Foutieve subsidiebedragen bij andere spectra dan het wegverkeersspectrum. Daken vallen onder een Type 1, 2 of 3. Het subsidiebedrag voor daken wordt aan de hand van dit type bepaald. Onder welk type een dak valt is afhankelijk van de Ra-waarde van dat dak. Globaal kan worden aangehouden dat type 1, 2 en 3 corresponderen met een eis van respectievelijk RA ≤ 27 dB, 28 dB ≤ RA ≤ 36 dB en 37 dB en hoger. GL bepaalt dit type en het daarbij behorende subsidiebedrag correct. Echter, nu is naar voren gekomen dat het bepalen van het type altijd op basis van het verkeersspectrum dient te geschieden, ook al is gekozen voor (bijvoorbeeld) luchtvaart of railverkeer. Dit is aangepast in versie 4.40 van Geluidwering gevels. Deze wijziging zou echter tot gevolg kunnen hebben dat de subsidiebedragen aanzienlijk lager uitvallen (subsidie o.b.v. railverkeer is hoger dan o.b.v. wegverkeer).

Weergave industriespectrum: het industriespectrum is geen officieel spectrum en is daarom uit het programma verwijderd. Bij projecten waarin was gekozen voor een industriespectrum, wordt deze keuze bij een projectupdate gewijzigd in een eigen spectrum, waarbij de waarden van het industriespectrum zijn overgenomen, zodat de resultaten gelijk blijven.

Foutieve optelling oppervlak onder tabel met vlakdelen: wanneer eerst een materiaal met een oppervlak was geselecteerd (bijv. D00318) en het werd later gewijzigd in een materiaal zonder oppervlak, dan bleef het oppervlak in de tabel staan ook al was het niet zichtbaar. Hierdoor werd het totale oppervlak onder de tabel te hoog weergegeven. Bij de berekening werd overigens niet met deze (foutief opgetelde) waarde gerekend, zodat de resultaten wel correct waren.

 

Overige wijzigingen

Automatisch opslaan van projecten: bij de programma-instellingen kan nu worden aangegeven om de hoeveel minuten een automatische backup van het geopende project moet worden gemaakt. Indien hier 0 wordt opgegeven, worden er geen backup's gemaakt. De standaardinstelling is 20 minuten.

Nieuw programma-icoon en startscherm. Beide zijn aangepast naar de nieuwe huisstijl.

De materialencatalogus is geüpdatet met actuele gegevens van materialen.

De CAD-module is verwijderd.

 

VERSIE 4.31

 

Fictief 'open gat'

De materialencatalogus is uitgebreid met het materiaal "D03142 - Ventilatie RMG2012". Dit materiaal kan bij een vlak worden gebruikt, waarna u de Qvent erbij invult (voorheen werd de Qvent in de materialencatalogus ingevuld).

 

Bugfix

De RAs en Lbi werden bij een materiaal van het type Ventilatie RMG2012 niet altijd correct berekend. Bij rekenmethode HRGG werd het fictieve open gat in de berekening niet als een ventilatievoorziening beschouwd.

Bij rekenmethode HRGG werd de correctiewaarde bij een vlakdeel niet meer in de berekening opgenomen.

 

VERSIE 4.30

 

Fictief 'open gat'

In de RMG2012 wordt aangegeven hoe gerekend moet worden met een fictief ‘open gat’ in de gevel bij de bestaande situatie van gevelisolatieprojecten (bijv. saneringsprojecten). Eerst werd gerekend met een open gat (van qv * 50% * 0,0012 m2 en een RA = 0 dB(A)), maar nu moet worden gerekend met een Dn;e (40 – 10 log qv). Om dit te bewerkstelligen is een ventilatievoorziening toegevoegd, waarvoor bij een project een materiaal in de catalogus kan worden aangemaakt: rubriek 6.7 - Ventilatievoorziening RMG2012

 

Bugfix

De toets bij "Onderwijsfunctie Wgh" was niet juist. Er is alleen een eis voor verblijfsruimte, niet voor verblijfsgebied.

Bij rekenmethode HRGG verkort werden de binnenniveaus in de boom niet direct bijgewerkt wanneer de geluidsbelasting werd aangepast.

De spectrumwaarden voor Cpositie werden niet altijd uit het hulpformulier overgenomen.

 

Overige wijzigingen

De materialencatalogus is geüpdatet met actuele gegevens van materialen. Voor de Sonair van Innosource zijn nieuwe producten aangemaakt met een lagere ventilatiecapaciteit waarbij aan de installatiegeluidseisen wordt voldaan. De oude producten zijn op ‘niet leverbaar’ gezet.

 

VERSIE 4.22

 

Toetsbedragen 2012

In het GBa- en GBb-formulier zijn de toetsbedragen van juli 2012 opgenomen.

 

Bugfix

Wanneer bij de voorkeursinstellingen een spectrum wordt geselecteerd, bijv. "popmuziek", dan werd in de catalogus een verkeerde omschrijving getoond bij de RA, namelijk "railverkeer". Er werd dan wel het juiste spectrum gegeven en de juiste RA-waarde maar de naam erachter klopte dus niet. Bij alle gevallen was het steeds de naam van het spectrum dat 2 plaatsen hoger in de lijst staat.

Bij rekenmethode HRGG verkort en uitgebreid werd de toetsing niet correct weergegeven in geval van "bestaande bouw". Ook op de printuitvoer verscheen de toetsing incorrect.

 

VERSIE 4.21

 

Bugfix

Bij het printen van een project kon een foutmelding optreden, wanneer in het project een gevelstructuurcorrectie (CG) was gekozen welke de laatste uit de lijst met beschikbare CG’s was (nr. 90).

In een aantal gevallen werd de toetsing niet correct weergegeven (ruimtes die wel voldeden werden weergegeven alsof ze niet voldeden en vice versa).

Bij rekenmethode HRGG verkort werd de toetsing niet op de printuitvoer getoond.

 

VERSIE 4.20

 

Bouwbesluit 2012

Op 1 april 2012 is een nieuw Bouwbesluit in werking getreden. Hierin is voor de geluidwering van de gevel een aantal wijzigingen opgenomen. Zo zijn er bijvoorbeeld eisen voor een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang toegevoegd en zijn de eisen voor een kantoorfunctie juist verwijderd. Nieuw in het Bouwbesluit zijn de bedgebieden en –ruimten.

 

Wijzigingen t.b.v. het nieuwe Bouwbesluit:

Wijzigingen eisen weg-, spoorweg- en industrielawaai.

Verblijfsuimte heeft geen minimumeis van 18 meer, maar van 20 dB

nieuw: bijeenkomstfunctie voor kinderopvang

nieuw: bedgebied en bedruimte

geen onderscheid meer tussen wel of niet geluidgevoelig conform Wet geluidhinder

kantoorfunctie is vervallen

Referentiespectra aangepast.

De nieuwe NEN 5077:2006 is van toepassing bij Bouwbesluit 2012. In deze norm wordt in eerste instantie verwezen naar de standaardspectra uit de NEN-EN-ISO 717-1 (zie ook NPR 5079). Derhalve dienen nu spectrum 1 (buurgeluid, index A) en spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) te worden gebruikt in plaats van de oude spectra Wegverkeerslawaai, Railverkeer etc.

Printuitvoer gewijzigd.

Bedgebied en –ruimte worden op de printuitvoer getoond.

Geluidbelasting categorie op projectniveau opgenomen.

Helpfile aangepast aan nieuwe Bouwbesluit.

Oude projecten worden geüpdatet. Aangezien er ook volgens het oude Bouwbesluit moet kunnen worden gerekend, wordt een kopie van het project gemaakt, alvorens het te updaten. Het originele project kan daardoor in de voorlaatste versie van Geluidwering gevels blijven worden ingelezen. Het project dat wordt geüpdatet krijgt het achtervoegsel "_420", dus "Voorbeeldproject.gl" wordt "Voorbeeldproject_420.gl".

 

Overige wijzigingen

De materialencatalogus is geüpdatet met actuele gegevens van materialen.

 

VERSIE 4.14

 

Bugfix

Probleem opgelost met Cpositie bij het wijzigen van een suskast in een ander materiaal (zoals glas). Cpositie is een correctie welke van toepassing is op ventilatievoorzieningen, zoals suskasten. Wanneer een vlak een vlakdeel bevat van het type suskast, waarvoor een Cpositie is opgegeven, en dit vlakdeel wordt gewijzigd in (bijvoorbeeld) glas, blijft de Cpositie behouden. De Cpositie wordt dan tevens in de berekening meegenomen, wat foutieve resultaten kan opleveren. Op de printuitvoer is deze correctie wel zichtbaar, maar op het scherm niet.

 

VERSIE 4.13

 

Bugfix

Bij tussentijds opslaan van een project wordt een backupbestand met de naam <projectnaam>.BAK aangemaakt. Verdere wijzigingen in het project werden vervolgens echter alleen in het backupbestand opgeslagen, en niet meer in het oorspronkelijke project. Bij het afsluiten van GL wordt het backupbestand verwijderd, waarna alle wijzigingen ook verloren gingen.

 

VERSIE 4.12

 

Algemeen

Bij het wisselen van de rekenmethode wordt voor ventilatievoorzieningen altijd een correctie van +1,5 dB gehanteerd, omdat bij ventilatievoorzieningen altijd sprake is van een negatieve correctie. Het invullen van +1.5 dB betekent dat er 1.5 dB van de geluidsisolatiewaarde wordt afgehaald. Voor de overige rubrieken (vlakken) wordt de ingevulde correctie behouden.

Bij rekenmethoden HRGG verkort, HRGG uitgebreid en GGG'97 dienen de overige correcties op materialen en ventilatievoorzieningen nu positief te worden ingevuld om een lagere geluidsisolatie te verkrijgen (dit was in oudere GL-versies al het geval bij rekenmethode NPR 5272). Oude projecten welke met deze rekenmethoden zijn aangemaakt, zullen derhalve worden geüpdatet: negatieve correcties worden positief en vice versa. U dient deze projecten dus goed te controleren na de update!

Wanneer een project wordt geopend dat met een oudere versie van GL was aangemaakt, wordt eerst een kopie van het project gemaakt. De kopie krijgt de naam "<projectnaam>_412.gl". Het oorspronkelijke project blijft in de oorspronkelijke GL-versie te openen.

GL bewaart om de 10 minuten een backup van het huidig geopende project. De backup heeft de naam "<projectnaam>.BAK". Mocht het programma onverwachts sluiten, dan kunnen de laatste wijzigingen worden teruggezet door de backup te hernoemen naar "<projectnaam>.gl". Wanneer het programma door de gebruiker wordt afgesloten, wordt het backup bestand weer verwijderd. Indien een nieuw project na 10 minuten nog niet is opgeslagen, wordt de vraag gesteld of het alsnog moet worden opgeslagen.

 

Catalogus

Nieuwe rubriek toegevoegd: "2.10 Drievoudig glas".

De materialencatalogus is geüpdatet met actuele gegevens van materialen.

 

VERSIE 4.10

 

Algemeen

Projecten welke in GL V4.01 of ouder zijn aangemaakt worden geüpdatet. Wanneer een project eenmaal door GL V4.10 is geüpdatet is deze niet meer in een oudere GL-versie te openen.

 

Subsidiemodule

De toetsbedragen voor de subsidiemodule zijn aangepast voor 2010.

Op ruimteniveau kan met behulp van een vinkje worden aangegeven of het oppervlak van een hellend dak handmatig dient te worden ingevuld, danwel door het programma automatisch moet worden bepaald. Bij het updaten van oudere projecten wordt het oppervlak automatisch bepaald.

 

Catalogus

De materialencatalogus is geüpdatet met actuele gegevens van materialen.

 

VERSIE 4.01

 

Algemeen

Projecten welke in GL V4.00 of ouder zijn aangemaakt worden geüpdatet. Wanneer een project eenmaal door GL V4.01 is geüpdatet is deze niet meer in een oudere GL-versie te openen.

Nieuw licentiesysteem: het programma maakt nu gebruik van het licentiebestand "dgmr.lic".

In sommige gevallen kon het voorkomen dat de toetsing van een verblijfsruimte op de printuitvoer afweek van de toetsing in het programma. Indien dit probleem optrad, was de printuitvoer onjuist.

 

VERSIE 4.00

 

Algemeen

De mogelijkheid is toegevoegd om de volgorde van varianten, gebieden, ruimten, vlakken en vlakdelen te wijzigen. Het wijzigen gebeurt met behulp van pijltjesknoppen, welke zich onder de grids bevinden. Indien van toepassing wordt tegelijkertijd de volgorde van de betreffende items in de boom gewijzigd.

De resultaten van de GA,k en Lbi worden nu op ieder relevant niveau in de boom weergegeven, zodat de gevolgen voor de resultaten naar aanleiding van een wijziging in invoergegevens direct inzichtelijk zijn.

De printuitvoer is ingrijpend gewijzigd. Bij het printen van een volledig project worden na de projectgegevens eerst de resultaten per verblijfsgebied afgedrukt. De resultaten per vlakdeel worden spectraal weergegeven. In geval van rekenmethode NPR 5272 worden de correcties direct bij het vlakdeel weergegeven, in plaats van in een separate tabel.

 

Catalogus

Vanuit het menu en knoppenbalk kan de materiaalcatalogus worden opgeroepen, waarbij alleen de in het huidige project gebruikte materialen worden weergegeven.

Het filter wordt nu altijd getoond zodra de catalogus wordt geopend. Standaard staat hij boven de lijst met materialen.

 

VERSIE 3.13

 

Algemeen

Wanneer op variant-niveau een geluidsbelasting is ingevuld en een spectrum is gekozen, zijn de spectrumvelden alleen-lezen. Wanneer de cursor echter in zo'n spectrumveld werd geplaatst en het veld werd verlaten, werd de geluidsbelasting opnieuw berekend, terwijl deze handmatig was ingevuld. Dit is verholpen.

De werking van het al dan niet meenemen van een vlak bij de bepaling van de GA;k bleek in de praktijk niet altijd duidelijk te zijn. Hiertoe is de helptekst aangepast op het niveau van "Verblijfsruimte" en op het niveau van "Vlak".

 

Catalogus

De catalogus is uitgebreid met actuele gegevens van materialen. Onder andere de informatie over de Buva SusStream Suna 12 en 18 is geupdated en glastype HR++ is toegevoegd.

Negatieve RqA-waarden werden niet weergegeven in het onderste venster (de laatst gebruikte positieve waarde bleef staan).

In het filter wordt naast de subrubriek, nu ook de rubriek onthouden.

 

VERSIE 3.12

 

Algemeen

Indien gekozen is voor een Lden geluidbelasting, worden alle relevante geluidniveaus in dB weergegeven.

Let op! Hiermee wordt alleen aangeduid dat het gepresenteerde niveau een Lden betreft. Alle gepresenteerde waarden zijn A-gewogen;

In de vorige versie werd bij een Lden geluidsbelasting niet altijd de juiste toetswaarden voor het binnenniveau of de GA;k getoond. Dit is in versie V3.12 verholpen;

Indien er geen toetsing op binnenniveau of Lden gedaan kan worden, maar er is wel een afdruk met toetsing gekozen, dan zal "--" als toetsresultaat worden afgedrukt en niet (meer) dat de berekening voldoet.

De catalogus is uitgebreid met actuele gegevens van materialen en bevat nu ruim 2400 materialen.

 

Subsidiemodule

Indien gekozen is voor een Lden geluidbelasting, worden alle relevante geluidniveaus in dB weergegeven.

Let op! Hiermee wordt alleen aangeduid dat het gepresenteerde niveau een Lden betreft. Alle gepresenteerde waarden zijn A-gewogen;

Subsidie ventilatievoorzieningen: voor een ruimte kan maximaal 1 keer een subsidiebedrag worden toegekend, ook al bevinden zich meerdere ventilatievoorzieningen in deze ruimte;

Subsidie plafonds: In de subsidieberekening kon ten onrechte subsidie voor plafonds in rekening worden gebracht, indien in een ruimte plafonds waren ingevoerd, de gebruiker zelf een te vervangen oppervlak had opgegeven en daarna dit plafond weer als element had verwijderd. Dit probleem is in versie V3.12 verholpen;

Subsidie plafonds: Indien in de projectboom geklikt werd op een ruimte zonder plafond en vervolgens op een ruimte met plafond, werd het te vervangen oppervlak van de plafons op 0 gezet. Dit probleem is in versie V3.12 verholpen;

Subsidie dakvlak: In de subsidieberekening kon te veel oppervlak van te vervangen dakvlakken in rekening worden gebracht, indien in een ruimte dakvlakken waren ingevoerd, de gebruiker zelf een te vervangen oppervlak had opgegeven en daarna het werkelijke dakoppervlak kleiner werd gemaakt dan de zelf opgegeven waarde. Dit probleem is in versie V3.12 verholpen.

 

VERSIE 3.1

 

Controleren op updates

Er is een optie toegevoegd waarmee kan worden gecontroleerd of een nieuwere versie van het programma beschikbaar is. Indien dit het geval is, wordt de webbrowser gestart, en wordt de download pagina van DGMR Software geladen, zodat de nieuwe versie handmatig kan worden gedownload en geïnstalleerd.

De controle op updates kan alleen worden uitgevoerd wanneer een actieve internetverbinding beschikbaar is. Het programma zal geen verbinding met het internet maken, indien deze nog niet aanwezig is, maar zal in plaats daarvan een foutmelding geven.

De eerste keer dat GL V3.1 wordt opgestart, wordt gevraagd of er op updates moet worden gecontroleerd. Er kan tevens worden aangegeven, of GL iedere keer bij het starten automatisch op de aanwezigheid van updates moet controleren. Deze optie is later aan te passen in het menu Help | Controleren op updates.

 

Aanpassing Wet Geluidhinder

Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. In verband hiermee is in GL de mogelijkheid toegevoegd om op projectniveau aan te geven of voor de geluidsbelasting LAeq, danwel Lden moet worden weergegeven. De Lden is met name van toepassing op weg- en railverkeerslawaai en zorgt ervoor dat - bij een keuze voor Lden - alle verwijzingen naar de geluidsbelasting in dB worden weergegeven, in plaats van dB(A). Tevens worden de eisen in dat geval met 2 dB verminderd (uitgezonderd de kantoorfunctie).

Bij nieuwe projecten wordt standaard de Lden weergegeven, maar bij bestaande projecten is dit de LAeq.

 

Aanpassing Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

De bedragen voor de subsidiemodule zijn aangepast voor 2007.

 

Printen

Er is de mogelijkheid toegevoegd om iedere variant op nieuwe pagina te laten beginnen.

 

VERSIE 3.0

 

Tekeningen

De koppeling met tekeningen is gewijzigd. Het is mogelijk om het tekeningenformulier naast het GL-formulier open te houden. De koppelingen kunnen per onderdeel worden gemaakt en worden bij het project bewaard.

In voorgaande versies van Geluidwering gevels werd er een verwijzing naar een tekening in het project opgeslagen. Wanneer bestaande projecten worden geupdated, worden deze verwijzingen naar externe tekeningen verbroken. De tekeningen zullen dan dus opnieuw aan het project moeten worden toegevoegd.

Tekeningen in het formaat AutoCAD 2007 worden niet ondersteund. U dient er derhalve voor te zorgen dat de tekeningen in het formaat AutoCAD 2006 of ouder zijn opgeslagen.

 

Printen

Het is mogelijk een pdf-bestand te genereren met de printuitvoer. Tevens is de layout van de printuitvoer op een aantal plaatsen gewijzigd en het is mogelijk om het volledige project af te drukken.

 

VERSIE 2.0

 

Handleiding

De handleiding is grotendeels vervallen. Voortaan zijn alle helpteksten digitaal. Het voordeel hiervan is dat alle informatie direct vanuit het programma beschikbaar is. Daarnaast worden verschillen tussen handleiding en helptekst voorkomen. Bij volgende versies van het programma zal een  betere redactie kunnen worden gevoerd op de verschillende helponderwerpen. Dit draagt bij aan een verdere verbetering van de helpteksten. Een betere redactie leidt er tevens toe dat inconsistenties in gebruiksvriendelijkheid van het programma worden gesignaleerd en verholpen.

 

Terminologie

De terminologie is op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt niet meer gesproken over een "projectgebonden catalogus", maar over een projectcatalogus en een standaardcatalogus in plaats van "de door DGMR meegeleverde catalogus". In aansluiting op verschillende normen wordt consequent gesproken over elementen als het gaat om individueel te onderscheiden bouwelementen (bijvoorbeeld suskast, beglazing, metselwerk).

 

NPR 5272

Het programma is uitgebreid met de rekenmethode die is beschreven in NPR 5272:2003. Aanbevolen wordt om uitsluitend nog berekeningen uit te voeren conform deze rekenmethode. De extra invoergegevens ten opzichte van de andere rekenmethoden zijn beperkt. De 'vertrouwde' kierterm in de NPR is nu volledig geïntegreerd met de invoer van de elementen uit de catalogus. In het begin zal het wel even wennen zijn aan de nieuwe elementnummers voor kier- en naaddichting. Hiermee is rekening gehouden door al deze nummers in de "2400"-serie op te nemen.

 

Veiligheidscorrecties

In het scherm Voorkeursinstellingen is kunnen veiligheidscorrecties (alleen geldig voor NPR) die standaard moeten worden toegekend aan elementen worden ingesteld. Daarnaast is inzichtelijker gemaakt met welke vaste waarden achter de schermen wordt gerekend.

 

Toetsing

Naar aanleiding van vragen, gesteld aan onze helpdesk, is een extra helphoofdstuk "toetsing" toegevoegd. In dit hoofdstuk staat aangegeven op welke punten de Wet geluidhinder, Bouwbesluit, NEN 5077 en NPR 5272 onduidelijk zijn. De akoestisch adviseur zal daarin zijn eigen keuze moeten maken. Dit kan het programma niet voor hem/haar doen.

 

Catalogus

Een nieuwe rubriek 9 (kier- en naaddichtingsprofielen) is toegevoegd. Hierin kunnen eigen elementen worden toegevoegd die zijn gemeten conform NEN 5273 "Akoestische prestatie van kier- en naadichting - laboratoriummeetmethode". Daarnaast zijn alle oude kiertermen uit HRGG en GGG ingevoerd in de standaardcatalogus als "2400"-serie.

 

Printuitvoer

De hoeveelheid pagina's van de printuitvoer is sterk gereduceerd. Daarnaast kan worden gekozen of de printuitvoer inclusief of exclusief toetsingskolom moet worden afgedrukt. Ook is het mogelijk geworden om de printuitvoer als afbeeldingen uit te voeren, zodat ze kunnen worden geplakt in bijvoorbeeld een Word document.