Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geluidwering gevels

Navigatie: Tabbladen

Vlak

 

Op de tab Vlak kunnen de gegevens van een aan de ruimte grenzend vlak worden opgegeven. De volgende gegevens kunnen per vlak worden opgegeven:

of het vlak is gekoppeld aan een andere ruimte;

of de geluidbelasting op het vlak lager is dan de maatgevende geluidbelasting;

of de gevelstructuur het vlak afschermt of juist zorgt voor extra reflecties;

of het vlak meegenomen wordt bij de bepaling van de GA,k.

 

Vlakken zijn opgebouwd uit een of meerdere elementen. Elementen kunnen worden geselecteerd uit de catalogus of zelf worden aangemaakt. Nadat een element is geselecteerd kunnen verschillende kenmerken van het element worden ingevoerd. Op het scherm worden ook de resultaten van verschillende berekeningen (partiële geluidisolatie RAs) van het element en van de totale geluidisolatie van het vlak (praktijkgeluidisolatie R') weergegeven.

 

De rekenmethode NPR 5272 is als uitgangspunt genomen. De verschillen met de rekenmethode HRGG en GGG zijn eveneens opgenomen in dit helpbestand.

 

Tab Vlak

OmschrijvingDit invoerveld kan maximaal 80 tekens bevatten, maar mag niet leeg zijn.

 

Grenst aanBuitenlucht en een lijst van verblijfsgebieden/-ruimten in de actieve variant.  Door een selectie te maken vanuit deze keuzelijst kan een ruimte worden gekoppeld.

 

CLInvoerveld voor de geluidsniveaucorrectie, waarbij de waarde tussen 0 en 100 moet liggen. Hier kan ook gebruik worden gemaakt van een keuzelijst of een hulpscherm. Het hulpscherm wordt geopend met de knop [...].

 

CgInvoerveld voor de gevelstructuurcorrectie, waarbij de waarde tussen -100 en 100 moet liggen. Hier kan ook gebruik worden gemaakt van een keuzelijst of een hulpscherm. Het hulpscherm wordt geopend met de knop [...].

 

Vlak meenemen bij GA;kAankruismogelijkheid om het oppervlak mee te nemen in de correctieterm bij de bepaling van de karakteristieke gevelgeluidwering. De vinkmogelijkheid is bedoeld om te testen of een gevel invloed heeft op de berekening van de GA;k. Zo kan er bijvoorbeeld ook wat gespeeld worden in een situatie met een vertrek met drie gevels (waarbij maximaal twee gevels meegenomen mogen worden in een GA;k berekening). Wanneer het vinkje uit is wordt de gevel wel meegenomen in de GA berekening (en dus in de berekening van het binnenniveau), maar niet in de berekening van de GA;k. De GA;k wordt bepaald door GA – 10log (V/6xTxStot). Wanneer het vinkje bij een gevel uit is, wordt het oppervlak van de gevel niet meegenomen in Stot van de formule voor de GA;k.

 

TabelTABEL ELEMENTEN
ElementenIn deze tabel kunnen regels worden ingevoegd, gekopieerd, verwijderd en verplaatst. Het is mogelijk een element (materiaal, ventilatievoorziening, kier of naad) uit de catalogus te selecteren. Dit kan door middel van de knoppen [Nieuw] (sneltoets <ctrl>+<ins>), [Catalogus] (sneltoets <ctrl>+<m>), [Verwijder] (sneltoets <ctrl>+<del> of met een oproepmenu. Dit laatste menu is op te roepen met de rechter muistoets. In het oproepmenu kan ook een extra optie 'catalogus' worden gekozen. Met deze optie wordt de catalogus geopend en indien een elementnummer was ingevuld wordt hier direct naartoe gesprongen.

Indien een element wordt toegevoegd, is aanvankelijk alleen het elementnummer in te vullen en staat er in de omschrijving "onbekend" en het oppervlak. Het oppervlak wordt gelijkgesteld aan het verschil tussen het oppervlak dat is ingevuld op vlakniveau en de som van alle oppervlakten van de reeds ingevoerde elementen. Indien een elementnummer wordt ingevuld dat in een catalogus voorkomt dan zullen de bijbehorende gegevens uit de catalogus worden gehaald en is het mogelijk om de overige invoergegevens van het element in te voeren of te wijzigen.

Een vlak heeft altijd een element. Als het laatste element wordt verwijderd dan wordt onmiddellijk een nieuw element toegevoegd met de omschrijving "onbekend".

De volgorde van elementen kan worden gewijzigd met behulp van de pijltjestoetsen clip0032 en clip0033 onder de tabel.

NummerInvoerveld voor het elementnummer uit de catalogus.
OmschrijvingEen regel kan maximaal 80 tekens bevatten, maar mag niet leeg zijn.
SInvoerveld voor het oppervlak van een element, waarbij de waarde tussen 0 en 1000 moet liggen.
LengteInvoerveld voor de lengte van een ventilatievoorziening, naad of kier, waarbij de waarde tussen 0 en 100 moet liggen. Bij een ventilatievoorziening wordt de ventilatiehoeveelheid automatisch berekend.
QventInvoerveld voor de ventilatiehoeveelheid van een ventilatievoorziening, waarbij de waarde tussen 0 en 1000 moet liggen. De lengte wordt automatisch berekend.
RAWeergave van de A-gewogen geluidsisolatiewaarde van het materiaal, naad of kier voor het betreffende spectrum.
DnAWeergave van de A-gewogen geluidsisolatiewaarde van de ventilatievoorziening voor het betreffende spectrum.
CorrectieWeergave voor correcties op de geluidsisolatiewaarde. Hier staat aangegeven of een correctie in het tab Cpositie, Celevatie of Cveilig is opgegeven.
RAsWeergave van het partieel A-gewogen geluidsisolatiewaarde van het element voor het betreffende spectrum.

 

TotaalWeergave voor het totale oppervlak. De melding "…is ongelijk aan oppervlak verblijfsruimte" wordt weergegeven als het totale oppervlak op vlakniveau ongelijk is aan het totale oppervlak op ruimteniveau.

 

R'Weergave van de praktijkgeluidisolatie van het vlak.

 

GA,kAlleen bij nieuwbouw. Weergave van de karakteristieke geluidwering van de gevel van de verblijfsruimte. Indien de waarde rood is weergegeven, wordt niet voldaan aan de eis (zie bijlage 2 handleiding) gesteld in het Bouwbesluit.

 

Tab Berekening

TabelTABEL PARTIELE GELUIDISOLATIE
Partiele geluidisolatieIn deze tabel worden de tussenresultaten van de berekeningen per octaafband met de middenfrequentie 125 tot en met 2000 Hz weergegeven. Het element met de laagste partiele geluidsisolatie RAs wordt met de kleur blauw weergegeven.
NummerWeergave van het elementnummer dat is ingevuld op de tab Verblijfsruimte.
OmschrijvingWeergave van de omschrijving behorende bij het elementnummer.
125 t/m 2kWeergave van de partiële geluidsisolatie van het betreffende element per octaafband.
TotaalWeergave van de partiële geluidsisolatie van het betreffende vlak.

 

Praktijkgeluidisolatie R'Weergave van de geluidsisolatie van het vlak per octaafband (RAs) en totaal (RA).

 

GevelstructuurcorrectieWeergave van de gevelstructuurcorrectie die is ingevuld op de tab Verblijfsruimte.

 

Ruimte-eigenschappenWeergave van invloed van de geometrie van de ruimte en de hoeveelheid geluidabsorberend materiaal in de ruimte. Deze invloed wordt berekend op basis van het ingevulde volume en de ingevulde referentienagalmtijd op de tab Verblijfsruimte en het op de tab Vlak weergegeven totale oppervlak.

 

D2m,nTWeergave van het genormeerd gevelgeluiddrukniveauverschil van het vlak per octaafband (GAs) en totaal (GA).

 

 

Copyright © 2021 DGMR Software B.V.