Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geluidwering gevels

Navigatie: Tabbladen

Verblijfsruimte

Op de tab Verblijfsruimte kunnen de aan de ruimte grenzende vlakken worden opgegeven. De kenmerken van de ruimte en het oppervlak van de vlakken kunnen hier worden ingevoerd. Dit eerste is ook mogelijk op de tab Verblijfsgebied (indien nieuwbouw) en het laatste is ook mogelijk op tab Vlak. Op het scherm worden ook de resultaten van verschillende berekeningen van de gevelgeluidwering (GA), het binnenniveau (Lbi) en karakteristieke gevelgeluidwering (GA;k) (alleen nieuwbouw) van de ruimte weergegeven.

 

Tab Verblijfsruimten

OmschrijvingDit invoerveld kan maximaal 80 tekens bevatten, maar mag niet leeg zijn

 

VloeroppervlakInvoerveld voor het vloeroppervlak van de verblijfsruimte, waarbij de waarde tussen 0 en 10000 moet liggen.

 

VertrekhoogteInvoerveld voor de hoogte van de verblijfsruimte, waarbij de waarde tussen 0 en 10000 moet liggen.

 

VolumeInvoerveld voor het volume van de verblijfsruimte, waarbij de waarde tussen 0 en 10000 moet liggen. Als het vloeroppervlak en de hoogte achter elkaar worden ingevoerd, berekent het programma automatisch het volume.

 

T0Invoerveld voor de referentienagalmtijd, waarbij de waarde tussen 0 en 10 moet liggen. Standaard staat hier altijd 0.5 seconde, tenzij is gekozen voor onderwijsfunctie, dan staat hier 0.8 seconde. De gebruiksfunctie van een variant kan worden ingesteld op tab Variant.

 

TabelTABEL VLAKKEN
VlakkenIn deze tabel kunnen regels worden ingevoegd, gekopieerd, verwijderd en verplaatst. Dit kan door middel van de knoppen [Nieuw] (sneltoets <ctrl>+<ins>), [Kopiëren], [Verwijder] (sneltoets <ctrl>+<del>) of met een oproepmenu. Dit laatste menu is op te roepen met de rechter muistoets. De volgorde van vlakken kan worden gewijzigd met behulp van de pijltjestoetsen clip0032 en clip0033 onder de tabel. Wanneer een vlak naar boven of naar beneden wordt verplaatst, gebeurt zowel in de tabel, als in de boom.
In het oproepmenu kan ook een extra optie 'ga naar' worden gekozen. Met deze optie wordt gesprongen naar het vlak dat op dat moment is geselecteerd in de tabel. Door eenmaal met de linker muistoets op een regel te klikken is de naam van het vlak te wijzigen. Een verblijfsruimte heeft altijd een vlak. Als het laatste vlak wordt verwijderd dan wordt een nieuw leeg vlak toegevoegd.
OmschrijvingEen regel kan maximaal 80 tekens bevatten, maar mag niet leeg zijn.
SInvoerveld voor het oppervlak van het betreffende vlak, waarbij de waarde tussen 0 en 10.000 moet liggen. Het programma rekent met het oppervlak voor het vlak dat hier wordt ingevoerd. De sommatie van de verschillende oppervlakken van de elementen is alleen bedoeld ter controle.
GAWeergave van de geluidswering van het gevelvlak van de verblijfsruimte
LAWeergave van het binnenniveau van de verblijfsruimte. Indien de waarde rood is weergegeven wordt niet voldaan aan de eis gesteld in de Wet geluidhinder. Controle op het binnenniveau vindt alleen plaats indien is gekozen voor bestaande bouw. De status van een project kan worden ingesteld op tab Project.
GA;kAlleen bij nieuwbouw; weergave van de karakteristieke geluidswering van de verblijfsruimte. Indien de waarde rood is weergegeven wordt niet voldaan aan de eis gesteld in het Bouwbesluit. Er kan worden aangegeven of een gevelvlak meedoet voor de berekening van de GA;k.* De vinkmogelijkheid is bedoeld om te testen of een gevel invloed heeft op de berekening van de GA;k. Zo kan er bijvoorbeeld ook wat gespeeld worden in een situatie met een vertrek met drie gevels (waarbij maximaal twee gevels meegenomen mogen worden in een GA;k berekening). Wanneer het vinkje uit is wordt de gevel wel meegenomen in de GA berekening (en dus in de berekening van het binnenniveau), maar niet in de berekening van de GA;k. De GA;k wordt bepaald door GA – 10log (V/6xTxStot). Wanneer het vinkje bij een gevel uit is, wordt het oppervlak van de gevel niet meegenomen in Stot van de formule voor de GA;k.

 

EisOnderaan worden ter informatie de wettelijke eisen die van toepassing zijn weergegeven.

 

* In artikel 4.5.1 van NEN 5077 staat dat alle vlakken die worden aangestraald door de werkelijke geluidsbron bij de bepaling van de GA,k moeten worden betrokken. Bij strikte toepassing van het gestelde in NEN 5077 kan een GA,k worden berekend, waarmee weliswaar wordt voldaan aan het Bouwbesluit, maar tegelijkertijd een binnenniveau hoger dan 35 dB(A) optreedt. Het wordt aan de akoestisch adviseur overgelaten om geheel conform NEN 5077 te modelleren of gebruik te maken van het niet meenemen van het oppervlak bij de bepaling van de GA,k en het binnenniveau.

 

De tab Resultaten bevat gedetailleerde informatie over de deelresultaten van de verschillende berekeningen. Deze informatie is met name nuttig om tijdens het modelleren inzicht te krijgen in het maatgevende element.

 

Tab Resultaten

GeluidbelastingWeergave van de totale geluidsbelasting op de gevel zoals opgegeven bij tab Variant. Tevens worden de verdeling van de geluidsbelasting over de verschillende octaafbanden getoond. Deze verdeling is afhankelijk van het gekozen referentiespectrum.

 

TabelTABEL PARTIELE GELUIDWERING
Partiele geluidweringWeergave van de omschrijving zoals ingevuld bij tab Verblijfsruimte.
SWeergave van de oppervlakte van het geveloppervlak zoals ingevuld bij tab Verblijfsruimte.
125 t/m 2kWeergave van partiële geluidswering per octaafband van het betreffende gevelvlak. De laagste waarden worden met de kleur blauw weergegeven.
TotaalWeergave van partiële geluidswering van het betreffende gevelvlak. De laagste waarde wordt met de kleur blauw weergegeven.

 

TotaalWeergave van de geluidswering van de betreffende verblijfsruimte per octaafband GA,s en als totaal GA.

 

TabelPARTIEEL BINNENNIVEAU
Partieel binnenniveauWeergave van de omschrijving zoals ingevuld bij tab Verblijfsruimte.
SWeergave van de oppervlakte van het geveloppervlak zoals ingevuld bij tab Verblijfsruimte.
125 t/m 2kWeergave van het partieel binnenniveau per octaafband van de betreffende verblijfsruimte tengevolge van de partiële geluidwering. De hoogste waarden worden met de kleur blauw weergegeven
TotaalWeergave van partieel binnenniveau van de betreffende verblijfsruimte ten gevolge van de partiële geluidswering. De hoogste waarde wordt met de kleur blauw weergegeven

 

TotaalWeergave van het partieel binnenniveau van de betreffende verblijfsruimte per octaafband en als totaal ten gevolge van de partiële geluidwering.

 

Ruimte-eigenschappenWeergave van de invloed van de ruimte op de geluidwering van de gevel.

 

GA,kAlleen bij nieuwbouw: weergave van de karakteristieke geluidswering van de verblijfsruimte. Indien de waarde rood is weergegeven, wordt niet voldaan aan de eis gesteld in het Bouwbesluit. Door middel van de pictogrammen achter de GA,k is aangegeven welke vlakken wel (blauw) en welke vlakken niet (doorzichtig) zijn meegenomen in de berekening van de GA,k.

Copyright © 2021 DGMR Software B.V.