Activeer JavaScript om deze site te raadplegen.

Geluidwering gevels

Navigatie: Tabbladen

Variant

 

Op de tab Variant kan worden opgegeven wat de geluidsbelasting en het daarbij behorende spectrum is. Ook kan gekozen worden tussen het invoeren van de geluidbelasting per variant of per verblijfsgebied/-ruimte. Daarnaast zijn verblijfsgebieden (nieuwbouw) of verblijfsruimten (bestaande bouw) aan te maken. Voor alle verblijfsgebieden respectievelijk verblijfsruimten is de geluidsbelasting en het daarbij behorende spectrum hetzelfde. Indien op verschillende gevelvlakken een wisselende geluidsbelasting heerst, is dit aan te geven op de tab Vlak door middel van een geluidsniveaucorrectie (CL). In een dergelijk geval dient de hoogst optredende geluidsbelasting op de tab Variant te worden ingevoerd. Op het scherm worden ook eindresultaten van verschillende berekeningen weergegeven. In het geval van nieuwbouw wordt als eindresultaat de karakteristieke gevelgeluidwering (GA,k) weergegeven en in geval van bestaande bouw wordt als eindresultaat het binnenniveau (LA) weergegeven.

 

Tab Variant

OmschrijvingDit invoerveld kan maximaal 80 tekens bevatten, maar mag niet leeg zijn.
GebruiksfunctieKeuzelijst (indien gekozen voor bestaande bouw) met als mogelijkheden:

Woning, reconstructie

Woning, sanering toets bestaand

Woning, sanering na maatregelen

Kantoor

Overig.

 

Keuzelijst (indien gekozen voor nieuwbouw) met als mogelijkheden:

Woonfunctie

Bijeenkomst voor kinderopvang

Gezondheidszorgfunctie

Onderwijsfunctie

Wgh, gezondheidszorg geluidgevoelig

Wgh, onderwijsfunctie geluidgevoelig

Overig.

 

De bovenste vier keuzes zijn de functies uit het Bouwbesluit. Daarna volgen twee keuzes in het kader van de Wet Geluidhinder. In tegenstelling tot het Bouwbesluit maakt de Wet geluidhinder op dit moment nog wel onderscheid tussen wel/niet geluidsgevoelig. Dit zou in de toekomst kunnen veranderen.

 

Afhankelijk van de gebruiksfunctie en de soort geluidbelasting kiest het programma de daarbij behorende eisen. Deze eisen worden gebruikt om voorkeurswaarden (zoals de nagalmtijd en het ventilatiedebiet) in te vullen. Daarnaast wordt de berekende geluidswering van de gevel getoetst aan de geldende eis. De eisen zijn ontleend aan het Bouwbesluit en de Wet geluidhinder.

 

Invoer geluidsbelastingKeuzelijst waarbij kan worden aangegeven of de geluidsbelasting  zal worden ingevoerd per variant, of per verblijfsgebied/-ruimte. Indien wordt gekozen voor "Per variant", dan wordt de geluidsbelasting bij het verblijfsgebied en de verblijfsruimte overgenomen van de variant. Indien (in geval van nieuwbouw) wordt gekozen voor "Per verblijfsgebied", dan wordt de geluidsbelasting bij de verblijfsruimte overgenomen van het verblijfsgebied.

 

GeluidsbelastingInvoerveld voor de maximale geluidsbelasting op de gevel. De ingevoerde geluidsbelasting is minimaal 0 dB(A) en kan maximaal 140 dB(A) bedragen.

 

SpectrumAlleen bij de keuze voor eigen waarde is een eigen spectrum in te voeren van positieve waarden. Voor de Bouwbesluittoets dient de GA;k conform de NEN 5077 bepaald te worden. De NEN 5077:2006 is van toepassing. In deze NEN is gesteld dat voor een standaard-referentiespectrum (spectrum 1 of 2) gekozen dient te worden.
Tekst uit de NEN 5077: Bepaal de gevelgeluidwering (GA) uit de octaafbandwaarden i van de partiële gevel-geluidwering(Gi) volgens NEN-EN-ISO 717-1, waarbij het standaard-referentiespectrum wordt gekozen dat kenmerkend is voor geluid van de werkelijke bron. Andere spectra mogen worden gehanteerd indien dit publiekrechtelijk of privaatrechtelijk is bepaald, voor zover dit niet strijdig is met de aard van het aanwezige buitengeluid en publiekrechtelijke regels.

 

Omschrijving

125

250

500

1000

2000

(eigen waarde)

--

--

--

--

--

Spectrum 1 (buurgeluid, index A)

-21.0

-14.0

-8.0

-5.0

-4.0

Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr)

-14.0

-10.0

-7.0

-4.0

-6.0

Buitengeluid

-14.0

-10.0

-6.0

-5.0

-7.0

Wegverkeer

-14.0

-10.0

-6.0

-5.0

-7.0

Railverkeer

-27.0

-17.0

-9.0

-4.0

-4.0

Luchtvaart

-21.0

-11.0

-7.0

-4.5

-6.0

Popmuziek

-14.0

-9.0

-6.0

-5.0

-6.0

Housemuziek

-8.0

-8.0

-7.0

-7.0

-9.0

Menselijke stem

-24.0

-12.0

-3.0

-4.0

-11.0

Havenspoor Rotterdam

-17.0

-9.0

-5.0

-5.0

-9.0

Hoger Energie Spectrum

-8.0

-6.0

-6.0

-8.0

-10.0

Metaalbewerking

-19.0

-13.0

-8.0

-4.0

-6.0

Houtbewerking

-13.0

-6.0

-7.0

-6.0

-9.0

Industrie

-15.0

-11.0

-7.0

-6.0

-8.0

 

Afhankelijk van het referentiespectrum vindt een verdeling van de geluidsbelasting over de verschillende octaafbanden plaats. Opgemerkt wordt dat het industriespectrum geen algemeen geldend spectrum is.

 

Tabel: Overzicht van de bronnen bij de standaard-referentiespectra 1 en 2, tabel uit de NPR 5079

Standaardreferentiespectrum

Type bron

spectrum 1 (buurgeluid, index A)

buren (spraak, muziek, TV, spelende kinderen)

railverkeer bij hogere snelheden

snelwegverkeer

straalvliegtuigen op korte afstand

industriegeluid met dominerende midden- en hoge frequenties

spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr)

stedelijk wegverkeer

railverkeer bij lage snelheden

propellervliegtuigen

straalvliegtuigen bij grotere afstand

discomuziek

industriegeluid met dominerende lage en middenfrequenties

 

TabelTABEL VERBLIJFSGEBIEDEN
Verblijfsgebieden*In deze tabel kunnen regels worden ingevoegd, gekopieerd, verwijderd en verplaatst. Dit kan door middel van de knoppen [Nieuw] (sneltoets <ctrl>+<ins>), [Kopiëren], [Verwijder] (sneltoets <ctrl>+<del>) of met een oproepmenu. Dit laatste menu is op te roepen met de rechter muistoets. De volgorde van verblijfsgebieden kan worden gewijzigd met behulp van de pijltjestoetsen clip0032 en clip0033 onder de tabel. Wanneer een verblijfsgebied naar boven of naar beneden wordt verplaatst, gebeurt zowel in de tabel, als in de boom.
In het oproepmenu kan ook een extra optie 'ga naar' worden gekozen. Met deze optie wordt gesprongen naar het verblijfsgebied dat op dat moment is geselecteerd in de tabel. Door eenmaal met de linker muistoets op een regel te klikken is de naam van het verblijfsgebied te wijzigen. Een variant heeft altijd een verblijfsgebied. Als het laatste verblijfsgebied wordt verwijderd dan wordt een nieuw leeg verblijfsgebied toegevoegd.
OmschrijvingEen regel kan maximaal 80 tekens bevatten, maar mag niet leeg zijn.
StotWeergave van het oppervlak van het verblijfsgebied.
VtotWeergave van het volume van het verblijfsgebied.
GA;kAlleen bij Nieuwbouw; weergave van de berekende karakteristieke geluidswering van het verblijfsgebied. Indien de waarde rood is weergegeven wordt niet voldaan aan de eis gesteld in het Bouwbesluit. De toetsing van de GA,k gebeurt op basis van de afgeronde waarden.
LbiAlleen bij Bestaand; weergave van het berekende binnenniveau van de verblijfsruimte. Indien de waarde rood is weergegeven wordt niet voldaan aan de eis gesteld in de Wet geluidhinder. De toetsing van het binnenniveau gebeurt op basis van de afgeronde waarden.

 

* In het geval van bestaande bouw zijn er geen verblijfsgebieden, maar alleen verblijfsruimten. Indien in tab Project gekozen is voor status 'bestaande bouw' wordt in de tabel de term verblijfsruimte gebruikt.

 

NotitieInvoerveld voor aantekeningen.

Copyright © 2021 DGMR Software B.V.